Helium till ballonger

Helium får ballonger att flyga

Helium - ballongflygVärldens näst lättaste ämne

Helium, He, är jordens näst lättaste ämne. Det är bara vätgas som är lättare. Men på grund av vätgasens lättantändlighet använder man numera bara helium i ballonger, sk ”ballonggas”, eller ”ballonghelium”.

Helium lyfter ballongen

Eftersom helium är lättare än luft så flyger ballongen så länge den är heliumfylld. Livslängden på en heliumfylld ballong är vanligen 8-12 timmar, större ballonger håller längre men bör fyllas på då och då för att behålla sina egenskaper.

Under alla omständigheter är heliumballonger magiska, de fängslar sin publik och sprider glädje, var de än flyger!

Vi kan leverera ballonghelium över hela Skandinavien. Minsta kvantitet som vi kan leverera är 40 liter. Beroende på vart i Sverige jippot är så behöver vi beställningen senast 5 dagar före leverans. Vid beställning senare än 5 dagar i förväg kan en expresskostnad tillkomma.

Vid hyra av ballonggasflaska gäller följande:

Prislista

Heliumflaskor levereras i ett antal olika storlekar:
Minsta mängd vi levererar är dock 40 liter.

Helium 50 liter, innehåller 9,0 kubikmeter helium. Pris/flaska 5.558:-
Helium 20 liter, innehåller 3,6 kubikmeter helium. Pris/flaska 2.450:-
Helium 10 liter, innehåller 1,8  kubikmeter helium. Pris/flaska 1.780:-

Helium 2,5 liter, innehåller 0,45 kubikmeter helium Pris/flaska 590:-

Dom första 7 dagarnas hyra ingår i priset, därefter debiteras 9: – per dag och flaska. Ansvaret för att gasflaskan återlämnas inom 14 dagar eller överenskommen tid vilar på kunden. Detta gäller även om hämtning av gasflaskan/flaskorna är beställd.

 

Att köpa en ballonggasventil för fyllning av latexballonger kostar 700:-

Moms tillkommer på alla priser.

 

Helium upptäcktes 1868

Helium sågs första gången av den franske astronomen Pierre-Jules-César Janssen under en solförmörkelse 1868, då han upptäckte en ny linje i solspektrat. Helium fick senare sitt namn av Eduard Frankland och William Ramsay efter grekiskans helios (=solen).

Egenskaper hos helium

He eller helium, är atomslag nummer två i det periodiska systemet. Som grundämne är det en färg och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunkten av alla grundämnen och endast vid höga tryck kan helium göras flytande eller fast. Helium har den lägsta smältpunkten av alla grundämnen och kokpunkten är väldigt nära den absoluta nollpunkten (minus 273.15 grader celcius). Helium utvidgar sig vid avkylning och dess värmeledningsförmåga är enorm. Helium är det enda ämne som vid normalt tryck inte blir fast form vid avkylning. Det krävs att trycket ökar. Heliums densitet vid kokpunkten är väldigt hög vilket innebär att flytande helium expanderar enormt vid övergången från vätskefas till gasfas. Helium är en inert gas som normalt inte reagerar med andra ämnen. De tycks ändå ha en svag tendens till jonbildning. Heliumdifluorid HeF2, har studerats.

Helium - jordglobAnvändningsområden

Helium används som skyddsgas vid svetsning och lödning, som kylmedel för kärnreaktorer och som skyddsgas vid framställning av kiselkristaller. En stor mängd helium har på sistone använts vid avfyrning av rymdraketer och för avstötning av bärraketerna. Eftersom helium till skillnad mot väte inte är explosivt används numera helium i ballonger. Användningen av ballonger har ökat mycket, t.ex för annonserig. Ballonger används också som bärare av varningssystem för kryssningsrobotar. Även vid forskning av ozonskiktet använder man ballonger.

Var finns helium?

Eftertraktad och dyrbar här på jorden
Även om helium är det näst mest förekommande grundämnet i universum, så är helium-koncentrationen i jordens atmosfär låg. Kommersiellt helium utvinns mestadels ur naturgaskällor som innehåller från 1 till 7 volymprocent helium. Heliumrika naturgasfyndigheter är ovanliga och finns huvudsakligen i vissa delar av USA, Nordafrika, Arabiska halvön, Australien, Ryssland och Polen. Med nya användningsområden och en ökande global efterfrågan blir helium en allt mer åtråvärd gas.                                                                                                                                                                                                                                     Näst väte är helium det vanligast förekommande ämnet i universum. Helium förekommer i stor omfattning i heta stjärnor. I solen, andra stjärnor och i vätebomber slås vätekärnor ihop till helium under utvecklande av enorma energimängder. Heliums förekomst i luft är 5ppm.

Heliumframställning

Helium utvinns ur naturgas som alltid innehåller spår av heliumgas. Proceduren för framställning upptäcktes 1918 i USA och går i princip ut på att man kyler naturgasen till en viss temperatur då den övergår i fast (flytande) form. Heliumgas kan inte göras fast genom nedkylning utan enbart genom tryck, vilket gör att den går att separera på detta vis. Genom att senare utsätta gasen för tryck får man alltså även heliumgasen att uppnå fast form. Idag framställs ungefär 5 000 ton gas varje år, vilket är en nedgång från toppåret 1968 då det framställdes fem gånger mer, runt 25 000 ton.

Helium - dödskalleFarliga egenskaper hos helium

Risk för kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Vid stora utsläpp inomhus kan helium vara kvävande genom att den undantränger och ersätter luftens syre. Risk för söndersprängning av utrustning. Helium förvaras under högt tryck i gasflaskan och endast utrustning avsedd för detta tryck får anslutas till heliumflaskans utlopp.

Helium - Jordglob med lurarFörsta hjälpen och vid brand

Vid inandningsbesvär, för ut personen i friska luften. Ge konstgjord andning om andningen upphört. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare! Utrym området vid utsläpp. Använd andningsapparat med egen behållare inom området tills man är säker på att faran är över. Ventilera utrymmet. Behållaren kan explodera vid hög temperatur. Vid brand eller brandrisk kan alla kända släckningsmedel användas. Helium är inte brandfarligt i sig, men flaskorna kan explodera och skall omgående flyttas ur riskzonen eller kylas med vatten från skyddad plats.

Hantering av heliumflaskor

Heliumflaskor skall hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Heliumflaskor får endast anslutas till utrustning avsedd får rådande tryck och aktuell gas. Heliumflaskor skall lagras med stängd ventil och påsatt ventillskydd. Varje enskild heliumflaska skall säkras så att de inte kan falla omkull och skada ventilen. Avlägsna inte etiketter eller annan märkning.

Helium - VolvolastbilÖvriga Heliumfakta

Helium är en stabil gas och inga andra reaktioner med andra ämnen kan uppstå vid normal temperatur och hantering. Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter kan väntas uppstå. Det finns ingen kända miljö- eller ekotoxiologiska bieffekter av helium. Heliumflaskan kan/skall returneras till AGA för omhänder­tagande eller tömmas utomhus till atmosfären.

Densitet hos helium: 0,1785kg/m3
Relativ densitet hos helium: 0,1383 (luft=1)
Löslighet i vatten: 1,7
Heliumatomens massa: 4,002602u
Smältpunkt hos helium 0,95K (-272C)
Kokpunkt hos helium 4,22K (-268,9C)
Ljudhastighet i helium 970m/s vid 293,15K

Ungefärlig heliumåtgång vid fyllning av latexballonger

Gasflaska Volym Nr 9 Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16
10 liter 2000 liter 300 st 225 st 110 st 80 st 50 st
20 liter 4000 liter 600 st 450 st 250 st 150 st 100 st
50 liter 10000 liter 1500 st 1100 st 600 st 400 st 250 st

Heliumåtgång stora ballonger

Gasflaska Volym 80cm 120cm 165cm 200cm
10 liter 2000 liter 6 st 2 st 1 st
20 liter 4000 liter 11 st 4 st 2 st
50 liter 10000 liter 37 st 11 st 5 st 2 st

Flygtid och lyftkraft

Ballong Flygtid Flygtid ”Hi-Float” Lyftkraft
Ballong nr 9 6 tim
Standardballong nr 10 10-12 tim 1-2 dagar 5 gram
Ballong nr 12 12-20 tim 2-3 dagar 9 gram
Ballong nr 14 24-32 tim 3-6 dagar 22 gram
Ballong nr J80 2-4 dagar 6-10 dagar 340 gram
Ballong nr J110 4-7 dagar 10-21 dagar 550 gram
Ballong nr J145 6-12 dagar 1300 gram
Ballong BLAST 5-7 dagar 4000000 gram

 

 

Ädel, mångsidig och eftertraktad – Helium ger oss både hjärnscanning och LED-ljus

Text: Cecilia Rudengren | foto: Shutterstock

De flesta associerar helium med färgglada ballonger, men vårt näst lättaste grundämne har ett brett användningsområde från läcksökning och svetsning till nanoteknik och rymdforskning. Helium används också i tillverkningen av många av våra vanligaste teknikprylar, som mobilen.

Helium är en kemisk inert, icke brännbar, färglös och luktlös ädelgas. Helium är en sjundedel så tung som luft, det är endast vätgas som är lättare. Tack var sina fysikaliska och kemiska egenskaper som låg densitet, god värmeledningsförmåga, låg kokpunkt och liten atomradie, är helium en väldigt mångsidig gas.

Helium skyddar – både i krockkuddar och vid svetsning

Helium har en betydande roll inom många processer och områden, både i gas- och flytande form. Heliumgas används till exempel för att blåsa upp sidokrockkuddar i bilar. Krockkuddar i ratt och instrumentbräda behövs bara under några sekunder för att skydda passagerare från skador under en frontkollision, men om bilen välter måste sidokrockkuddarna vara uppblåsta under betydligt längre tid för att skydda huvudet. Komprimerat helium- eller heliumblandningar håller ett konstant tryck i flera sekunder för att skydda bilens passagerare.

En stor heliumförbrukare är elektronikindustrin, främst vid tillverkningen och halvledare som finns i LED-belysning, datorer, bilar, mobiler och många andra elektronikprylar vi omger oss med. Gasen används också vid tillverkning av fiberoptik och är en viktig komponent i skyddsgaser för MIG- och TIG-svetsning. Likaså används helium i dykgasblandningar för undervattensarbete och vid djuphavsdykning, men också i medicinsk andningsgas. Helium används även som detektorgas vid läcksökning i rörledningar och tankar.


Fiberoptik. Helium används för att skapa glasformen där fibrerna tillverkas. Den behövs också i kylprocessen.

Kyler rymdteleskop och hittar tumörer

Heliumbaserad kryoteknik gör många spännande forsknings- och utvecklingsprocesser möjliga. Till exempel för att skapa starka magnetfält i partikelacceleratorer, för simulering av partikelkollisioner efter Big Bang, så att vi kan få ökad insikt om universums ursprung och utveckling. Andra områden är kvantstudier, hjärnforskning, nanoteknologi och rymdforskning. Bland annat används flytande helium för att kyla optik och känslig mätutrustning i forskningssatelliter från solen strålar. Flytande helium (minus 269 grader Celsius) är den kallaste materian på jorden och det enda kylmediet som är tillräckligt kallt för att möjliggöra superledning i metaller och legeringar. De supraledande egenskaperna gör magnetisk resonanstomografi, dvs magnetkameraundersökning, till ett stort medicinskt användningsområde. Magnetfält och radiovågor scannar av inre kroppsorgan och vävnader och för att få magnetledningarna superledande måste de kylas till extremt låga temperaturer.

 


Rymdforskning. Flytande helium kyler optik och känslig mätutrustning på satelliter.

Eftertraktad och dyrbar här på jorden

Även om helium är det näst mest förekommande grundämnet i universum, så är helium-koncentrationen i jordens atmosfär låg. Kommersiellt helium utvinns mestadels ur naturgaskällor som innehåller från 1 till 7 volymprocent helium. Heliumrika naturgasfyndigheter är ovanliga och finns huvudsakligen i vissa delar av USA, Nordafrika, Arabiska halvön, Australien, Ryssland och Polen. Med nya användningsområden och en ökande global efterfrågan blir helium en allt mer åtråvärd gas.